Hàm UNION ALL trong Oracel

Hàm UNION ALL dùng để kết hợp các kết quả của các lệnh select trong Oracel. Nó không xóa những bản ghi bị trùng

Hàm DECODE dùng để so sánh điều kiện với giá trị tìm kiếm từng cái 1

0986888714
Contact Me on Zalo
0986888714