Số trong ngôn ngữ lập trình Python

Biến số trong Python

Sốtrong Python

Có ba loại biến số trong Python:

  • Số nguyên (int)
  • Sốthập phân ( float)
  • Sốphức tạp

Các loại biến số được tạo ra khi bạn gán cho nó một giá trị :

Thí dụ

x = 1    # int
y = 2.8  # float
z = 1j   # complex

Để xác minh loại của bất kỳ đối tượng trong Python, sử dụng chức năng của lệnhtype():

Thí dụ

print(type(x))
print(type(y))
print(type(z))

Chạy ví dụ »


int

Int, hoặc số nguyên, số dương hoặc số âm, Không có phần thập phân, chiều dài không giới hạn.

Ví dụ

số nguyên:

x = 1
y = 35656222554887711
z = -3255522print(type(x))
print(type(y))
print(type(z))

Chạy ví dụ »


Số thập phân

Float hoặc  số thập phân, bao gồm số dương hoặc số âm, có chứa một hoặc nhiều số thập phân.

Ví dụ

x = 1.10
y = 1.0
z = -35.59print(type(x))
print(type(y))
print(type(z))

Chạy ví dụ »

Float cũng có thể là một số khoa học, kết hợp với ký tự”e” để chỉ sức mạnh của 10.

Thí dụ

x = 35e3
y = 12E4
z = -87.7e100print(type(x))
print(type(y))
print(type(z))

Chạy ví dụ »


Phức tạp

số phức được viết với một ký tự “j” như phần ảo:

Thí dụ

Phức tạp:

x = 3+5j
y = 5j
z = -5jprint(type(x))
print(type(y))
print(type(z))

Chạy ví dụ »

0986888714
Contact Me on Zalo
0986888714