Các biến trong Python

Cài đặt và Sử dụng Python

Tạo biến

Không giống như các ngôn ngữ lập trình khác, Python không có lệnh để khai báo một biến.

Một biến được tạo ở thời điểm đầu tiên bạn gán giá trị cho nó.

Thí dụ

x = 5
y = “John”
print(x)
print(y)

Biến không cần thiết được khai báo loại hình cụ thể và thậm chí nó có thể thay đổi loại sau khi được thiết lập.

Ví dụ

x = 4 # x ở dạng số nguyên
x = “Sally” # x bây giờ ở dạng chuỗi
print(x)

Tên biến

Một biến có thể có một tên viết tắt (như x và y) hoặc được mô tả nhiều hơn (tuổi, carname, total_volume). Quy định cho các biến Python:

  • Một tên biến phải bắt đầu bằng chữ cái hoặc ký tự gạch dưới
  • Một tên biến không thể bắt đầu với một số
  • Một tên biến chỉ có thể chứa các ký tự và dấu gạch chân chữ-số (Az, 0-9, và _)
  • Tên biến phân biệt chữ hoa và chữ thường (tuổi, Tuổi và TUỔI ba biến số khác nhau)

Hãy chú ý biến trong Pytho phân biệt chữ hoa và chữ thường

Ngôn ngữ lập trình Python dùng lệnh  “print" để hiển thị kết quả ra màn hình máy tính người lập trình.

Để kết hợp chuỗi và biến, Python sử dụng dấu ” + ":

Thí dụ

x = “awesome”
print(“Python is ” + x)

Chạy ví dụ »

Bạn cũng có thể sử dụng các dấu + để kết hợp 2 biến hoặc 2 chuỗi:

Thí dụ

x = “Python is ”
y = “awesome”
z =  x + y
print(z)

Chạy ví dụ »

Đối với các số, dấu + hoạt động như một phép cộng bình thường trong toán học:

Thí dụ

x = 5
y = 10
print(x + y)

Chạy ví dụ »

Nếu bạn cố gắng kết hợp một chuỗi và một số, Python sẽ cung cấp cho bạn một lỗi:

Thí dụ

x = 5
y = “John”
print(x + y)

Chạy ví dụ »

0986888714
Contact Me on Zalo
0986888714