Toán tử Python

Cài đặt và Sử dụng Python

Toán tử Python
Các toán tử được sử dụng để thực hiện các hoạt động trên các biến và giá trị.

Python chia các toán tử trong các nhóm sau:

  • Toán tử số học
  • Toán tử gán
  • Toán tử so sánh
  • Toán tử logic
  • Toán tử nhận dạng
  • Toán tử thành viên
  • toán tử Bitwise

Toán tử số học Python
Toán tử số học được sử dụng với các giá trị số để thực hiện các phép toán phổ biến:

Operator Name Example Try it
+ Cộng x + y Try it »
Trừ x – y Try it »
* Nhân x * y Try it »
/ Chia x / y Try it »
% Phần trăm x % y Try it »
** Lũy thừa x ** y
// Floor division x // y

Toán tử gán  Python
Toán tử gán được sử dụng để gán giá trị cho các biến:

Toán tử Ví dụ Có giá trị như Chạy thử
= x = 5 x = 5 Try it »
+= x += 3 x = x + 3 Try it »
-= x -= 3 x = x – 3 Try it »
*= x *= 3 x = x * 3 Try it »
/= x /= 3 x = x / 3 Try it »
%= x %= 3 x = x % 3 Try it »
//= x //= 3 x = x // 3 Try it »
**= x **= 3 x = x ** 3 Try it »
&= x &= 3 x = x & 3 Try it »
|= x |= 3 x = x | 3 Try it »
^= x ^= 3 x = x ^ 3 Try it »
>>= x >>= 3 x = x >> 3 Try it »
<<= x <<= 3 x = x << 3 Try it »

Toán tử so sánh Python
Toán tử so sánh được sử dụng để so sánh hai giá trị:

Operator Name Example Try it
== Bằng x == y Try it »
!= Không bằng x != y Try it »
> Lớn hơn x > y Try it »
< Nhỏ hơn x < y Try it »
>= Lớn hơn hoặc bằng x >= y Try it »
<= Nhỏ hơn hoặc bằng x <= y Try it »

Toán tử logic
Toán tử logic được sử dụng để kết hợp các câu lệnh có điều kiện:

Operator Description Example Try it
and Trả về giá trị đúng nếu thỏa mãn cả 2 vế điều kiện x < 5 and  x < 10 Try it »
or Trả về giá trị đúng nếu thỏa mãn 1 trong 2 điều kiện x < 5 or x < 4 Try it »
not Đảo ngược kết quả, trả về Sai nếu kết quả là đúng not(x < 5 and x < 10) Try it »

Toán tử nhận dạng Python
Các toán tử nhận dạng được sử dụng để so sánh các đối tượng, không phải nếu chúng bằng nhau, mà nếu chúng thực sự là cùng một đối tượng, với cùng một vị trí bộ nhớ:

Operator Description Example Try it
is Trả về true nếu cả hai biến là cùng một đối tượng x is y Try it »
is not Trả về true nếu cả hai biến không cùng đối tượng x is not y Try it »

Toán tử thành viên Python
Toán tử thành viên được sử dụng để kiểm tra nếu một chuỗi được trình bày trong một đối tượng:

Operator Description Example Try it
in Trả về Đúng nếu một chuỗi có giá trị được chỉ định có trong đối tượng x in y Try it »
not in Trả về Đúng nếu một chuỗi có giá trị được chỉ định không có trong đối tượng x not in y Try it »

Toán tử bitwise của Python
Toán tử bitwise được sử dụng để so sánh số (nhị phân):

Operator Name Description
& AND Đặt mỗi bit thành 1 nếu cả hai bit là 1
| OR Đặt mỗi bit thành 1 nếu một trong hai bit là 1
 ^ XOR Đặt mỗi bit thành 1 nếu chỉ một trong hai bit là 1
~ NOT Đảo ngược tất cả các bit
<< Zero fill left shift Chuyển sang trái bằng cách đẩy các số 0 từ bên phải và để các bit ngoài cùng bên trái rơi ra
>> Signed right shift Chuyển sang phải bằng cách đẩy các bản sao của bit ngoài cùng bên trái vào bên trái và để các bit ngoài cùng bên phải rơi ra
0986888714
Contact Me on Zalo
0986888714