Tìm các dòng có cùng giá trị trong một cột trong Sql

Nếu bạn muốn tìn các dòng có cùng giá trị trọng một cột bằng lệnh SQL  thì hãy tham khảo lệnh sau. Ví dụ tìm các Email trong cột của  bảng Mytable có giá trị trùng nhau

select Email from Mytable

group by Email

having count(*) >1

0986888714
Contact Me on Zalo
0986888714