Bắt đầu cài đặt và sử dụng Python

Cài đặt và Sử dụng Python

Nhiều máy tính Windoes và Macs  đã được cài đặt sẵn Python.

Để kiểm tra xem Python đã được cài đặt trên một máy tính Windows hay chưa. Bạn thử tìm thanh khởi động Python trên startbarr hoặc chạy lệnh sau trên cửa sổ lệnh (cmd.exe):

C:\Users\Your Name>python –version

Để kiểm tra xem bạn đã cài đặt Python trên hệ điều hành Linux hoặc Mac,  Trên Linux mở dòng lệnh hoặc trên Mac mở Terminal và gõ:

python –version

Nếu bạn thấy rằng Python chưa được trên máy tính của bạn. Bạn có thể tải miễn phí từ trang web sau đây: https://www.python.org/


Tìm hiểu nhanh Python

Python là một ngôn ngữ lập trình thông dịch, điều này có nghĩa là khi một nhà phát triển viết file Python (py) bằng một trình soạn thảo văn bản và sau đó đặt các tập tin vào thông dịch viên Python để được thực thi.

Cách để chạy một file Python bạn chỉ cần gõ dòng lệnh  này trên cửa sổ lệnh:

C:\Users\Your Name>python helloworld.py

Trong đó “helloworld.py” là tên của file Python của bạn.

Hãy viết tập tin Python đầu tiên, đặt tên là helloworld.py, có thể được thực hiện trong bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào. Nội dung câu lệnh như sau.

print(“Hello, World!”)

Đơn giản như vậy. Lưu tập tin của bạn. Mở dòng lệnh  điều hướng đến thư mục mà bạn đã lưu tập tin của bạn, và chạy:

C:\Users\Your Name>python helloworld.py:
Kết quả đầu ra là: Hello, World!

Xin chúc mừng, bạn đã viết và thực thi chương trình Python đầu tiên của bạn.

Các Python Command Line

Để kiểm tra một lượng mã ngắn trong python đôi khi nó là nhanh nhất và dễ nhất không phải viết mã trong một tập tin. Này được thực hiện tốt bởi vì Python có thể chạy như một dòng lệnh của chính nó.

Gõ như sau trên dòng Windows, Mac hoặc Linux lệnh:

C:\Users\Your Name>python

Từ đó bạn có thể viết bất cứ trăn, trong đó có ví dụ hello world của chúng tôi từ trước đó trong hướng dẫn:

C:\Users\Your Name>python
Python 3.6.4 (v3.6.4:d48eceb, Dec 19 2017, 06:04:45) [MSC v.1900 32 bit (Intel)] on win32
Type “help”, “copyright”, “credits” or “license” for more information.
>>> print(“Hello, World!”)

Mà sẽ viết “Hello, World!” trong dòng lệnh:

C:\Users\Your Name>python
Python 3.6.4 (v3.6.4:d48eceb, Dec 19 2017, 06:04:45) [MSC v.1900 32 bit (Intel)] on win32
Type “help”, “copyright”, “credits” or “license” for more information.
>>> print(“Hello, World!”)
Hello, World!

Bất cứ khi nào bạn đang thực hiện trong các dòng lệnh python, bạn chỉ có thể gõ những điều sau đây để thoát khỏi giao diện python dòng lệnh:

exit()
0986888714
Contact Me on Zalo
0986888714