Monthly Archives: February 2019

Toán tử Python

Cài đặt và Sử dụng Python

Toán tử Python Các toán tử được sử dụng để thực hiện các hoạt động trên các biến và giá trị. Python chia các toán tử trong các nhóm sau: Toán tử số học Toán tử gán Toán tử so sánh Toán tử logic Toán tử nhận dạng Toán tử thành viên toán tử Bitwise […]

Chuỗi trong Python

Chuỗi ký tự trong Python

Chuỗi ký tự trong Python được bao quanh bởi dấu nháy đơn hoặc dấu ngoặc kép. ‘hello’ cũng giống như “hello” . Chuỗi có thể xuất ra màn hình bằng cách sử dụng chức năng print. Ví dụ: print( “hello”) . Giống như nhiều ngôn ngữ lập trình phổ biến khác, các chuỗi trong Python là các mảng byte đại […]

Số trong ngôn ngữ lập trình Python

Biến số trong Python

Sốtrong Python Có ba loại biến số trong Python: Số nguyên (int) Sốthập phân ( float) Sốphức tạp Các loại biến số được tạo ra khi bạn gán cho nó một giá trị : Thí dụ x = 1    # int y = 2.8  # float z = 1j   # complex Để xác minh loại của bất kỳ đối tượng […]

0986888714
Contact Me on Zalo
0986888714