Monthly Archives: January 2019

Các biến trong Python

Cài đặt và Sử dụng Python

Tạo biến Không giống như các ngôn ngữ lập trình khác, Python không có lệnh để khai báo một biến. Một biến được tạo ở thời điểm đầu tiên bạn gán giá trị cho nó. Thí dụ x = 5 y = “John” print(x) print(y) Biến không cần thiết được khai báo loại hình cụ thể và […]

Cú pháp Python

Cài đặt và Sử dụng Python

Như chúng ta đã tìm hiểu ở bài Cài đặt và sử dụng Python trên máy tính, cú pháp Python có thể được thực hiện bằng cách viết trực tiếp trong cửa sổ dòng lệnh: >>> print(“Hello, World!”) Hello, World! Hoặc bằng cách tạo một file python trên máy chủ, đuôi tập tin là py, […]

Bắt đầu cài đặt và sử dụng Python

Cài đặt và Sử dụng Python

Nhiều máy tính Windoes và Macs  đã được cài đặt sẵn Python. Để kiểm tra xem Python đã được cài đặt trên một máy tính Windows hay chưa. Bạn thử tìm thanh khởi động Python trên startbarr hoặc chạy lệnh sau trên cửa sổ lệnh (cmd.exe): C:\Users\Your Name>python –version Để kiểm tra xem bạn đã […]

0986888714
Contact Me on Zalo
0986888714